Kraj: polska Województwo: śląskie Powiat: lubliniecki Gmina: herby Miejscowość: herby
herb

herby

O Miejscowości

    Herby - wieś w powiecie lublinieckim w województwie śląskim, siedziba gminy Herby. W latach 1975–1998 miejscowość należała do województwa częstochowskiego. Na terenie Herb znajduje się kilka średniej wielkości zakładów przemysłowych i magazynowych. Między centralną częścią miejscowości a stacją kolejową Herby Nowe zlokalizowany jest zakład recyklingu, dawniej w tym miejscu znajdowało się największe składowisko złomu w Polsce.
    W miejscowości mają siedzibę także: utworzony w 1990 zakład karny, zakład poprawczy, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Nadleśnictwo Herby. W okolicach miejscowości zaczyna swój bieg rzeka Stradomka.
   Gmina Herby położona jest na północno - wschodnich krańcach Śląska w dorzeczu rzeki Liswarty. Zajmuje powierzchnię 87,8 km2. Gmina Herby zalicza się do gmin wiejskich o średniej liczbie mieszkańców. Pod względem geograficznym gmina położona jest na Wyżynie Woźnicko - Wieluńskiej w obrębie 2 regionów: Obniżenia Liswarty i Progu Herbskiego. Główną rzeką gminy jest Liswarta, należąca do zlewni Warty. Gmina Herby należy do najbardziej zalesionych gmin w regionie - ponad 70 % jej powierzchni zajmują lasy. W większości są to sztuczne monokultury sosnowe lub sosnowe z małą domieszką innych gatunków, głównie dębu, brzozy, modrzewia i świerka. Cała gmina położona jest na terenie Parku Krajobrazowego "Lasy nad Górną Liswartą". Gmina Herby posiada dogodne połączenia komunikacyjne. Przez Herby przebiega szlak kolejowy Śląsk - Porty ze stacją w Herbach Nowych oraz linia kolejowa Lubliniec - Częstochowa ze stacją w Herbach Starych. Od 1990 roku rozpoczął się rozwój infrastruktury technicznej. Aktualnie gmina jest prawie w 100% zwodociągowana, na jej terenie znajdują się 2 oczyszczalnie ścieków w Herbach i Lisowie. Gmina Herby ma charakter przemysłowo - rolniczy. Przemysł zlokalizowany jest w większości w Herbach oraz Lisowie. Rolnictwo na terenie gminy Herby oparte jest na gospodarstwach indywidualnych. Gospodarstwa rolne są małe od 2 - 5 ha. W Gminie Herby działania z zakresu kultury prowadzone są przez Gminną Bibliotekę Publiczną.

Sołectwo Herby obejmuje miejscowości: Herby, Pietrzaki, Cztery Kopy.

•   Sołtys - Grażyna Nierobiś
•   liczba ludności – 2496 os.

Herb sołectwa Herby

  Miejscowość  powstała  w  drugiej  połowie XIX wieku. Nazwa wywodzi się od „herbów”, gdyż tutaj po rozbiorach przechodziła dawna granica pomiędzy carską Rosją i Prusami. Herby jako miejscowość pieczęci ani herbu nie posiadały. Herb obecnie taki jak herb gminy.

Urząd Gminy w Herbach przy ul. Lublinieckiej 33

OŚRODKI ZDROWIA:
1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDI-PLUS" w Herbach przy ul. Powstańców Śląskich 4

APTEKI:
1. Apteka w Herbach przy ul. Lublinieckiej 43

SZKOŁY:
1. Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Herbach przy ul. Katowickiej 6
2. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 5 w Herbach przy ul. Lublinieckiej 10/12
3. Gimnazjum Nr 1 Zespołu Placówek Oświatowych w Herbach przy ul. Katowickiej 6
4. Gimnazjum Specjalne Nr 4 w Herbach przy ul. Lublinieckiej 10/12
5. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 5 w Herbach przy ul. Lublinieckiej 10/12

PRZEDSZKOLA:
1. Przedszkole Samorządowe w Herbach przy ul. Mickiewicza 19a
2. Przedszkole Samorządowe w Herbach przy ul. Szkolnej 29

KOŚCIOŁY:
1. Kościół Pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Herbach przy ul. Katowickiej 1

MARKETY I SUPERMARKETY:
1. BIEDRONKA w Herbach przy ul. Lublinieckiej 56
2. DELIKATESY CENTRUM w Herbach przy ul. Lublinieckiej 66


Źródła:
1. www.herby.pl
2. Jerzy Parys, Herbarz Ziemi Lublinieckiej, Pawonków 2012
3. www.wikipedia.org

Historia

    Miejscowość położona jest na historycznej granicy Małopolski i Śląska, która w latach 1815-1915 była także granicą Imperium Rosyjskiego i Królestwa Prus. Z tego powodu wieś dzieliła się na dwie części - Herby Ruskie (później Herby Polskie) i Herby Pruskie,(później Herby Śląskie). Istniało tu przejście graniczne, od 1866 roku drewniana gospoda graniczna, a pierwsze budynki celne powstały po pruskiej stronie w 1887 roku. W 1913 roku w Herbach Pruskich wystawiono pomnik upamiętniający 100-lecie Bitwy narodów pod Lipskiem, w 1925 roku przebudowany na pomnik poświęcony powstańcom śląskim. 
    Po obu stronach granicy wybudowano dworce kolejowe, budynki obu zachowały się do dzisiaj - dawny rosyjski dworzec to obecnie budynek mieszkalny, a pruski to obecny dworzec Herby Stare. Po I wojnie światowej Herby Ruskie, przemianowane na Herby Polskie należały do gminy Dźbów powiatu częstochowskiego w województwie kieleckim. W wyniku przyznania Polsce części Górnego Śląska w 1922 roku Herby Pruskie, przemianowane na Herby Śląskie, znalazły się w gminie Olszyna, w powiecie lublinieckim w województwie śląskim. Od 1950 roku obydwie części należały do województwa katowickiego, ale dopiero w 1954 roku Herby Polskie włączono do powiatu lublinieckiego (z częstochowskiego) i połączono z Herbami Śląskimi w jeden organizm; powstała wtedy gromada Herby. W latach 1958-1972 Herby miały status osiedla, a w 1973 roku w wyniku reformy administracyjnej stały się siedzibą gminy.


Źródła:
1. www.wikipedia.org
2. Jan Myrcik, Olszyna, rys historyczny - dzieje oświaty - życie parafialne

Przyroda

    Gmina Herby nazywana "zieloną gminą" , której 70 % powierzchni zajmują lasy . Głównym walorem gminy Herby jest jej położenie na terenie Parku Krajobrazowego "Lasy nad Górną Liswartą". Park utworzono w 1998 roku na obszarze lasów lublinieckich, w drzewostanie których przeważa sosna. W lasach parku można spotkać również olchy, dęby i jesiony. Teren Lasów nad Górną Liswartą to także wilgotne łąki, wrzosowiska i zbiorowiska roślinności wodno-torfowiskowej. Do rzadkich roślin należą: różanecznik katawbijski, wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, rosiczka okrągłolistna oraz storczyki. Warto jednocześnie podkreślić, że także świat zwierząt - szczególnie ptaków - jest w tym regionie wyjątkowy. Występują tu rzadkie gatunki ptaków drapieżnych np. orzeł bielik, orlik krzykliwy, czy rybołów. Jest to również dogodne środowisko dla bociana czarnego. Cały obszar gminy należy do zlewni rzeki Warty. Główna rzeka to Liswarta (23 km jej przebiegu przypada na teren gminy). Na terenie gminy istnieje szereg zbiorników wodnych, m.in. w Lisowie, w Olszynie, w Drapaczu, w Piłce. W obrębie gminy istnieją: rezerwaty przyrody: "Cisy nad Liswartą", "Cisy w Łebkach" oraz torfowisko "Bagna Kierzkowskie". W miejscowości Olszyna znajduje się pomnik przyrody "Klon" także głaz narzutowy zwany "Diabelskim Kamieniem".


Źródło: Gminny program ochrony środowiska gminy Herby na lata 2008-2013 z perspektywą do roku 2020