Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości    •    biuro@bmc24.pl    •    (34) 319-71-06    42-286 Koszęcin    •    (34) 500-02-10    42-700 Lubliniec
Lubliniec - Koszęcin Biuro Nieruchomości
Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości 
 Kraj: polska  Województwo: śląskie  Powiat: lubliniecki  Gmina: herby
herb

herby

O Gminie

    Gmina Herby położona jest w północno-zachodniej części województwa śląskiego, w powiecie lublinieckim, w odległości ok. 18 km na południowy zachód od Częstochowy. Od miasta wojewódzkiego Katowice oddalona jest ok. 70 km na północ. Główną rzeką gminy jest Liswarta. Zajmuje powierzchnię 87,8 km2 i jest jedną z 167 gmin województwa śląskiego. Gmina Herby zalicza się do gmin wiejskich o średniej liczbie mieszkańców. Rzeźba terenu jest mało zróżnicowana, ma charakter lekko falisty. Do gminy przynależą sołectwa: Herby, Kalina, Olszyna, Lisów, Tanina, Łebki, Chwostek, Hadra oraz  miejscowości niesołeckie: Brasowe, Braszczok, Cztery Kopy, Drapacz, Głąby, Kieszki, Kolonia Lisów, Łęg, Mochała, Niwy, Oleksiki, Otrzęsie, Pietrzaki, Piłka, Pustkowie, Turza. 

    Gmina ma charakter przemysłowo-rolniczy. Rolnictwo na terenie gminy Herby oparte jest na gospodarstwach indywidualnych. Gospodarstwa rolne są małe, w przeważającej mierze od 2 do 5 ha, na glebach V i VI klasy. 
    Przemysł zlokalizowany jest w większości w Herbach oraz Lisowie i koncentruje się wokół produkcji profili aluminiowych, kostki brukowej, galwanizerstwa, przetwórstwa spożywczego, przerobu złomu. Jedną z podstawowych funkcji gminy, dzięki istniejącym kompleksom leśnym docelowo winna być rekreacja i agroturystyka. 
    Gmina Herby należy do najbardziej zalesionych gmin w regionie - ponad 70% jej powierzchni zajmują lasy. W większości są to sztuczne monokultury sosnowe lub sosnowe z małą domieszką innych gatunków, głównie dębu, brzozy, modrzewia i świerka.
Walory krajobrazowe obszaru, o których stanowią: rzeźba terenu, naturalny jeszcze w większości charakter rzek i strumieni oraz duży udział powierzchni zalesionych, spowodowały włączenie całego terenu gminy do Parku Krajobrazowego "Lasy nad Górną Liswartą", co czyni cały teren gminy godnym zobaczenia ze względu na jego rozliczne walory przyrodnicze. Ponadto w obrębie gminy istnieją: rezerwaty przyrody "Cisy nad Liswarlą", "Cisy w Łebkach" oraz torfowisko "Bagna Kierzkowskie". W miejscowości Olszyna znajduje się pomnik przyrody "Klon" oraz głaz narzutowy zwany "Diabelskim Kamieniem".

Miejsca godne odwiedzenia:
 - kościół pw. Najświętszej Maryi Panny w Olszynie wybudowany w 1888 r.
- kapliczka w Kalinie, wybudowana na przełomie XIX/XX wieku
- kościół w Herbach pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, wybudowany w 1938 r.
- kapliczka św. Anny w Hadrze. wybudowana na początku XX wieku
- kapliczka św. Jana w Lisowie z przełomu XIX/XX wieku
- szlak turystyczny niebieski Józefa Lompy, biegnący wzdłuż rzeki Liswarty 
- muzeum kolejnictwa - Herby Nowe - dworzec kolejowy
- zespól pałacowy z pocz. XIX w. - Lisów, ul. Wiejska
- zabudowa wsi historycznych: miejscowość Hadra - zespół zabudowy folwarcznej. 

Infrastruktura techniczna
Gmina Herby posiada dogodne połączenia komunikacyjne. Przez Herby przebiega szlak kolejowy Śląsk - Porty ze stacją w Herbach Nowych oraz linia kolejowa Lubliniec - Częstochowa ze stacją w Herbach Starych. Szkielet drogowego układu komunikacyjnego gminy stanowią: droga krajowa nr 46 Częstochowa - Opole oraz droga wojewódzka nr 905 Herby - Piasek. Są to drogi jednojezdniowe, na dużych odcinkach przebiegające pośród zabudowy.

Stopień zwodociągowania gminy - prawie 100%. Długość sieci wynosi 67 km. Woda pitna pobierana jest z ujęć wody w Herbach i Lisowie. W Herbach znajduje się również stacja uzdatniania wody, długość sieci kanalizacyjnej wynosi aktualnie 95,35 km. Na terenie gminy znajdują się 2 oczyszczalnie ścieków: w Herbach  i w Lisowie. W roku 2007 przez Gminę Herby został przeprowadzony główny gazociąg wysokociśnieniowy. 


Źródło: www.lubliniec.starostwo.gov.pl

Historia

Przyroda