Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości    •    biuro@bmc24.pl    •    (34) 319-71-06    42-286 Koszęcin    •    (34) 500-02-10    42-700 Lubliniec
Lubliniec - Koszęcin Biuro Nieruchomości
Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości 
 Kraj: polska  Województwo: śląskie  Powiat: kłobucki
herb

kłobucki

O Powiecie

 Powiat kłobucki położony jest w północno - zachodniej części województwa śląskiego. Od północy powiat kłobucki graniczy z województwem łódzkim (z powiatami wieluńskim i pajęczańskim), od wschodu z powiatem częstochowskim ziemskim i grodzkim (z gminami Mykanów i Blachownia oraz miastem Częstochowa), od południa z powiatem lublinieckim (z gminami Ciasna i Herby) natomiast od zachodu z województwem opolskim (z powiatem oleskim). Naturalne granice administracyjne powiatu kłobuckiego wyznaczają od zachodu i północy rzeki: Liswarta, Warta i Kocinka (Czarna Oksza) - pozostałe granice są granicami sztucznymi. Łączna powierzchnia powiatu wynosi 889 km2 i ma kształt zbliżony do okręgu. Od 1 stycznia 1999 r. powiat kłobucki jest związkiem 2 gmin miejsko-wiejskich: Kłobuck i Krzepice i 7 gmin wiejskich: Lipie, Miedźno, Opatów, Panki, Popów, Przystajń i Wręczyca Wielka. Terytorialnie największą gminą w powiecie jest Wręczyca Wielka, a najmniejszą ? gmina Panki. W skład powiatu wchodzi 9 gmin: 2 gminy miejsko-wiejskie (Kłobuck i Krzepice) i 7 gmin o charakterze wiejskim. Liczba ludności zamieszkująca część miejską to 17,6 tys. osób, co stanowi niecałe 21% wszystkich mieszkańców powiatu kłobuckiego. Średnia gęstość zaludnienia w powiecie wynosi 95,5 os./km2 . Najgęściej zaludnionymi gminami w powiecie są: Kłobuck, Krzepice i Wręczyca Wielka. 
Powiat graniczy od zachodu z powiatem oleskim (województwo opolskie), od północy z powiatami wieluńskim i pajęczańskim (województwo łódzkie), natomiast od wschodu z powiatem częstochowskim i Miastem Częstochowa, a od południa z powiatem lublinieckim należącymi do województwa śląskiego.
    Około 1/4 granic powiatu stanowią granice naturalne, które związane są w różnym stopniu z korytami rzek. Największy udział ma Liswarta - wyznaczająca głównie południowo-zachodnią granicę powiatu. Nieco mniejszy udział przypada na Wartę w części północno-wschodniej, a dalej od wschodu na Kocinkę i na Białą. Niewielkie fragmenty granic biegną po rzece Grabarce w części północno-zachodniej i Piskarze w części zachodniej.
    Łączna powierzchnia powiatu wynosi 889 km2 i ma kształt zbliżony do okręgu. Powiat liczy obecnie ok. 86 tysięcy mieszkańców (w tym 18,6 tys. w dwóch miastach - Kłobucku i Krzepicach).
    Powiat Kłobucki położony jest w malowniczej krainie Jury Krakowsko-Wieluńskiej - w dolinach rzek Liswarty, Warty i Białej Okszy.
    Jego obszar stanowi wyżynę wyrzeźbioną w różnym stopniu - w przedziale wysokości od 180 m npm (Wąsosz Górny gm. Popów - poziom rzeki Warty), do 303,9 m npm  (Truskolasy gm. Wręczyca).
    Teren lekko opada z południa na północ - równoleżnikowo przecięty doliną Warty, a następnie wznosi się lekko od granic na północy- osiągając wysokość 256,6 m npm w Parzymiechach gm. Lipie.
    Również w kierunku na zachód w stronę dna doliny rzeki Liswarty teren opada tarasowo, osiągając znaczne różnice wzniesień: Ługi Radły gm. Przystajń -227 - 301m npm, Zajączki gm. Krzepice - 209- 256 m n.p.m., Starokrzepice gm. Krzepice -213 -248 m npm.
    W zmienności krajobrazu znaczna rolę odgrywają progi i pagóry różnego pochodzenia. Pagóry wapienne występują w takich miejscowościach jak Wapiennik, Rębielice Królewskie, Parzymiechy i Popów.
    Cały powiat znajduje się w zasięgu dorzecza Odry. Średnio-roczny opad wynosi 700 mm - z tego ok 1/5 opadów przypada na lipiec.
    Powiat, w skład którego wchodzi 9 jednostek administracyjnych (2 miasta/gminy i 7 gmin) położony w sąsiedztwie aglomeracji częstochowskiej i śląskiej (łącznie ok. 5 mln. konsumentów) posiada tereny nie skażone odpadami przemysłowymi, przy bezpośrednim dostępie do szlaków komunikacyjnych drogowych i kolejowych typowych dla ośrodków wielkoprzemysłowych.
   Przez powiat przebiega "kolejowa trasa węglowa" łącząca Śląsk z polskimi portami na północy, a posiadane bocznice kolejowe pozwalają na łatwe i szybkie przemieszczanie towarów.
    Mamy dobre drogi i dobrą ich sieć pozwalającą na swobodne poruszanie się po całym powiecie. Środkiem naszego powiatu przebiega droga krajowa z Częstochowy przez Wieluń do Poznania. W odległości ok. 8 km od naszych granic przebiega obecna trasa Drogi Krajowej nr 1 (Śląsk - porty), a nowo budowana autostrada północ - południe będzie przebiegać na naszej ziemi.Mamy nowoczesną sieć telefoniczną (internet).
    Powiat kłobucki był do niedawna wybitnie rolniczym powiatem - obecnie prężnie rozwija się branża przemysłowa. Gospodarcza mapa powiatu wyodrębnia umownie dwie strefy. Do pierwszej należą gminy leżące w południowej i zachodniej części powiatu, które mają w dochodach znaczny udział z przemysłu (głównie branży metalowej). Natomiast do drugiej należą gminy z części środkowej i północnej powiatu, specjalizujące się w przetwórstwie rolno-spożywczym. Niektóre wyroby kłobuckich firm znane są daleko poza granicami kraju. Ostatnio szczególnie mocno rozwija się przetwórstwo rolno-spożywcze w oparciu o surowce pochodzenia miejscowego (zdrowa żywność). 


Źródło: www.powiatklobucki.pl

Historia

Przyroda