Kraj: polska Województwo: śląskie
herb

śląskie

O Województwie

    Województwo Śląskie usytuowane jest w południowej części Polski Zajmuje powierzchnię 312,7 tys. km2, a jej populacja wynosi 38,7 mln mieszkańców. Województwo Śląskie to najważniejszy region przemysłowy, który położony jest w południowej części Polski. Jest on bardzo dobrze skomunikowany z ogólnoeuropejską siecią transportową. 
    Region sąsiaduje z województwami: opolskim, łódzkim, świętokrzyskim i małopolskim, a od południa graniczy z Republikami Czeską i Słowacką. W promieniu 600 km od Katowic znajduje się sześć europejskich stolic: Warszawa, Praga, Bratysława, Wiedeń, Budapeszt i Berlin.Unikalna pozycja ekonomiczna Województwa Śląskiego wynika z faktu, że jest to najbardziej uprzemysłowiony i zurbanizowany region w Polsce.  Wyrazem wysokiego stopnia urbanizacji regionu jest prawie 79% udział ludności mieszkającej w 71 miastach. 
    Śląskie znajduje się na 14 miejscu w kraju pod względem zajmowanego obszaru, a na 2 pod względem liczby ludności. Na tym stosunkowo niedużym terytorium, wynoszącym 12 331 km2, tj. 3,9% powierzchni Polski, żyje 4 714 982 mieszkańców, tj. 12,3% ogólnej liczby ludności, co daje najwyższy w kraju wskaźnik gęstości zaludnienia: 382 osoby/km2 wobec 122 osób/km2 w Polsce i 116 osób/km2 w UE. Tak duża koncentracja ludności na stosunkowo niewielkim obszarze to ogromny potencjalny rynek zbytu artykułów konsumpcyjnych.
    Głównymi elementami systemu osadniczego Województwa Śląskiego są aglomeracje miejskie: Górnośląska - o znaczeniu europejskim oraz: bielska, częstochowska i rybnicka - o znaczeniu krajowym.
    Województwo ma charakter policentryczny - nie występuje tu jeden centralny ośrodek, który spełniałby funkcje metropolitalne (administracja, finanse, ubezpieczenia, uczelnie, kultura).
    O specyfice regionu decyduje Aglomeracja Górnośląska, która jest zespołem miast praktycznie stykających się ze sobą, ciągnących się na długości około 70 km - od Dąbrowy Górniczej do Gliwic. Zajmuje ona około 18% powierzchni województwa (1 200 km2), a zamieszkuje ją blisko 60% mieszkańców regionu, czyli około 2,8 mln osób. Średnia gęstość zaludnienia wynosi około 1 900 osób/km2 i jest prawie 5-krotnie wyższa od wskaźnika regionalnego.
    Administracja, uczelnie, instytucje kultury, większe firmy skoncentrowane są przede wszystkim w dużych miastach aglomeracji, takich jak: Katowice, Sosnowiec, Bytom, Gliwice, Zabrze, Tychy i Chorzów. Istotną rolę odgrywają również stolice subregionów: Rybnik, Bielsko-Biała i Częstochowa.
    Województwo Śląskie jest obszarem strukturalnie zróżnicowanym. Oprócz dobrze rozwiniętego przemysłu posiada również tereny rolnicze, a także znaczące walory przyrodniczo-krajobrazowe oraz ważne miejsca kultu religijnego, sprzyjające rozwojowi różnorodnych form turystyki.
www.slaskie.pl

Historia

Przyroda