Nieruchomość: Działka sprzedaż ID: 812 Kraj: Polska Województwo: śląskie Powiat: lubliniecki Gmina: Lubliniec Miejscowość: Lubliniec

Działka inwestycyjna 1,23ha - Lubliniec

Cena: 1 490 000 zł

Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka inwestycyjna 1,23ha - Lubliniec1 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka inwestycyjna 1,23ha - Lubliniec2 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka inwestycyjna 1,23ha - Lubliniec3 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka inwestycyjna 1,23ha - Lubliniec4 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka inwestycyjna 1,23ha - Lubliniec5 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka inwestycyjna 1,23ha - Lubliniec6 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka inwestycyjna 1,23ha - Lubliniec7 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka inwestycyjna 1,23ha - Lubliniec8 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka inwestycyjna 1,23ha - Lubliniec9 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka inwestycyjna 1,23ha - Lubliniec10 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka inwestycyjna 1,23ha - Lubliniec11 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka inwestycyjna 1,23ha - Lubliniec12 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka inwestycyjna 1,23ha - Lubliniec13 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka inwestycyjna 1,23ha - Lubliniec14 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka inwestycyjna 1,23ha - Lubliniec15 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka inwestycyjna 1,23ha - Lubliniec16 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka inwestycyjna 1,23ha - Lubliniec17 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka inwestycyjna 1,23ha - Lubliniec18 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka inwestycyjna 1,23ha - Lubliniec19 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka inwestycyjna 1,23ha - Lubliniec20 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka inwestycyjna 1,23ha - Lubliniec21 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka inwestycyjna 1,23ha - Lubliniec22 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka inwestycyjna 1,23ha - Lubliniec23 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka inwestycyjna 1,23ha - Lubliniec24 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka inwestycyjna 1,23ha - Lubliniec25 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka inwestycyjna 1,23ha - Lubliniec26 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka inwestycyjna 1,23ha - Lubliniec27 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka inwestycyjna 1,23ha - Lubliniec28 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka inwestycyjna 1,23ha - Lubliniec29 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka inwestycyjna 1,23ha - Lubliniec30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka inwestycyjna 1,23ha - Lubliniec1 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka inwestycyjna 1,23ha - Lubliniec2 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka inwestycyjna 1,23ha - Lubliniec3 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka inwestycyjna 1,23ha - Lubliniec4 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka inwestycyjna 1,23ha - Lubliniec5 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka inwestycyjna 1,23ha - Lubliniec6
Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka inwestycyjna 1,23ha - Lubliniec1 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka inwestycyjna 1,23ha - Lubliniec2 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka inwestycyjna 1,23ha - Lubliniec3 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka inwestycyjna 1,23ha - Lubliniec4 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka inwestycyjna 1,23ha - Lubliniec5 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka inwestycyjna 1,23ha - Lubliniec6

Działka

Cena 1 490 000 zł
Cena za m2 121 zł
Powierzchnia 12 349 m2
Szerokość 122 m
Długość 183 m
Typ działki inwestycyjna
Typ działki komercyjnej przemysłowo-usługowa
Przeznaczenie przemysłowo-usługowa
Kształt nieregularny
Droga dojazdowa asfaltowa
Typ ulicy lokalna
Ogrodzenie brak
Forma własności własność

Media

Woda powyżej 100m
Kanalizacja miejska
Prąd powyżej 100m
Prąd siła jest
Gaz powyżej 100m

Dodatkowe zalety

Otwarty teren jest

Opis ogólny

Oferujemy na sprzedaż działkę inwestycyjną w miejscowości Lubliniec o powierzchni 1,23 ha, w kształcie zbliżonym do trójkąta o wymiarach 183m od strony drogi, 122m x 221m. Działka o numerze 821/189 umiejscowiona jest pomiędzy ulicą Powstańców Śląskich a Droniowiczki, w pobliżu przedsiębiorstw Lentex oraz Polmar Profil. Około 1000 m2 działki oznaczone jest w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako tereny parków i skwerów z funkcją rekreacyjną.

Obszar nieruchomości opisany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako:
137P - Tereny działalności produkcyjnej, składów i magazynów oraz handlu (powierzchnia 1,12ha)
136ZP - Tereny parków i skwerów z funkcją rekreacyjną (powierzchnia 1082m2)

Nieprzekraczalna linia zabudowy- 10m od ulicy Droniowiczki

Zapraszamy do wirtualnej wizyty na nieruchomości pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=vUpSSvKBAac

1. Wyznacza się tereny działalności produkcyjnej, składów i magazynów oraz handlu P, oznaczone na rysunku Planu numerami wydzieleń i symbolem identyfikacyjnym P, o przeznaczeniu:
1) podstawowym: tereny wytwórczości, zakłady przemysłowe, urządzenia produkcji budowlanej, centra technologiczne, składy, magazyny i hurtownie w tym na terenach otwartych z niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.
2) uzupełniającym:
a) tereny ciągów komunikacyjnych,
b) tereny parkingów,
c) tereny zieleni,
3) dopuszczalnym:
a) tereny usług.
2. Dla wymienionych w 7 ust. 1 terenów obowiązują następujące ustalenia ogólne:
1) nakazy:
a) zapewnienie miejsc do parkowania i garażowania pojazdów, zgodnie z potrzebami wynikającymi z przeznaczenia terenu, z prowadzonej działalności (min. 1 miejsce na 4 stanowiska pracy lub 2 m. p./100 m2
pow. użytkowej plus 3 m. p./10 stanowisk pracy) oraz z obsługi obiektów,
b) wysokość zabudowy nie przekraczająca uzasadnionych potrzeb technologicznych,
c) intensywność zabudowy w granicach do 1,5 lub powierzchnia zabudowana w granicach do 80%,
d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 20%,
e) w sposobie zagospodarowania terenu zapewnić ład przestrzenny i wzbogacać lokalny krajobraz szczególną uwagę należy zwrócić na celowe zagospodarowanie i estetyczną realizację architektury i ogrodzenia,
f) dojazd do zabudowy winien spełnić wymogi określone w niniejszym Planie oraz w przepisach odrębnych,
g) wszystkie nawierzchnie przeznaczone pod komunikację samochodową, parkingi i przejścia piesze należy utwardzić,
h) ścieki przemysłowe i produkcyjne mogą być odprowadzane do systemów kanalizacji miejskiej, w przypadku gdy spełniają parametry ścieków komunalnych; w przeciwnym wypadku wymagają oczyszczenia w urządzeniach lokalnych,
i) wprowadzanie zieleni izolacyjnej, w sąsiedztwie z terenami o innym przeznaczeniu, w przypadku sąsiadowania terenów przemysłowych z terenami zabudowy mieszkaniowej lub usługowej szerokość pasa zieleni izolacyjnej nie może być mniejsza niż 10 m
2) zakazy:
a) lokalizowanie obiektów nie związanych z przeznaczeniem podstawowym, uzupełniającym lub dopuszczalnym,
b) gromadzenie odpadów, z wyjątkiem odpadów związanych z działalnością prowadzoną na własnym terenie lub przeznaczonych do wykorzystania na tym terenie; z zastrzeżeniem, że okres gromadzenia takich odpadów nie może być dłuższy niż wynika to z obowiązujących przepisów odrębnych z zakresu gospodarki odpadami, a działalność nie podlega obligatoryjnemu obowiązkowi sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko,
c) wprowadzanie nie oczyszczonych ścieków komunalnych i wód opadowych lub roztopowych do wód lub do ziemi,
d) lokalizowanie stacji paliw poza terenami wymienionymi w 7 ust. 3,
3) dopuszczenia:
a) lokalizowanie budynków administracyjno-technicznych oraz szkół przyzakładowych,
b) lokalizowanie funkcji magazynowych, składowych, pod warunkiem wyeliminowania ich niekorzystnego wpływu na środowisko przyrodnicze oraz zdrowie ludzi,
c) lokalizowanie obiektów usługowo - przemysłowych oraz usługowych, na warunkach, jak dla terenów oznaczonych symbolem U,
d) realizację garaży, parkingów, stacji obsługi pojazdów, myjni,
e) realizację wszelkich obiektów i urządzeń komunalnych, inżynieryjnych kubaturowych i liniowych oraz innych niezbędnych do funkcjonowania Miasta
f) utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością modernizacji, adaptacji, rozbudowy, nadbudowy i wymiany kubatury oraz zmiany przeznaczenia istniejących obiektów budowlanych, z zachowaniem warunków określonych w 7 ust. 2 pkt. 1 i 2 niniejszej uchwały, oraz z dopuszczeniem przekroczenia wskaźnika intensywności zabudowy i wskaźnika powierzchni zabudowanej w zakresie wynikającym ze stanu istniejącego
g) umieszczanie tablic reklamowych typu billboard,
h) dachy o różnorodnej konstrukcji i geometrii, bez ograniczeń kolorystycznych,
i) ogrodzenia pełne.

1. Wyznacza się tereny parków i skwerów miejskich z funkcją rekreacyjną ZP, oznaczone na rysunku Planu numerami i symbolem identyfikacyjnym ZP, o przeznaczeniu:
1) podstawowym: tereny pod zieleń parkową, skwery i zieleńce, z niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,
2) uzupełniającym:
a) tereny usług publicznych kultury i sportu,
b) tereny usług,
c) tereny ciągów komunikacyjnych,
d) tereny parkingów
3) dopuszczalnym:
a) tereny wód śródlądowych.
2. Dla wymienionych w 13 ust. 1 terenów obowiązują następujące ustalenia ogólne:
1) nakazy:
a) stosowanie rygorów określonych w 36 ust. 2 dotyczących przestrzeni publicznej,
b) zachowanie istniejącego drzewostanu z dopuszczeniem cięć pielęgnacyjnych,
c) usunięcia drzew i krzewów w trybie określonym przepisami odrębnymi,
d) wprowadzanie gatunków ozdobnych o zróżnicowanych porach kwitnienia oraz części zieleni jako gatunków trwale zielonych,
e) zapewnienie miejsc do parkowania pojazdów, zgodnie z potrzebami wynikającymi z przeznaczenia terenu, z prowadzonej działalności oraz z obsługi obiektów,
f) dachy budynków dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 30o do 45o,
g) kalenice dachów równoległe lub prostopadłe do osi drogi, przy której położona jest nieruchomość gruntowa lub działka gruntu dla zabudowy lub w układzie nawiązującym do zabudowy zlokalizowanej na działkach sąsiednich,
h) pokrycie dachów dachówką bądź materiałem podobnym w kolorze brązu, ugru lub czerwieni,
i) wykończenie elewacji cegła klinkierowa lub tynk w kolorach pastelowych z zastosowaniem detali z cegły klinkierowej lub tynku ozdobnego w kolorze cegły klinkierowej,
j) wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, łącznie z użytkowymi poddaszami, lub nie przekraczająca 9 m,
k) górna granica powierzchni całkowitej zabudowy stanowiącej przeznaczenie uzupełniające
do 5% powierzchni terenu.
2) zakazy:
a) lokalizowanie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska z wyjątkiem przedsięwzięć zgodnych z przeznaczeniem podstawowym, uzupełniającym lub dopuszczalnym, przedsięwzięć należących do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę i kanalizacji, a także przedsięwzięć związanych z utrzymaniem porządku i czystości oraz zaopatrzeniem
w energię elektryczną i cieplną,
b) lokalizowanie wszelkich obiektów i urządzeń mogących pogorszyć walory przyrodnicze i krajobrazowe terenu,
c) wprowadzanie nieczyszczonych ścieków komunalnych i wód opadowych lub roztopowych do wód lub do ziemi,
d) budowa ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych,
e) umieszczanie tablic typu billboard,
f) umieszczanie reklam poza elewacjami budynków,
3) dopuszczenia:
a) wznoszenie urządzeń sanitarnych i obiektów małej architektury,
b) lokalizowanie pojedynczych obiektów kultury, obiektów sportu i rekreacji, w tym placów zabaw i boisk,
c) utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością modernizacji, adaptacji, rozbudowy, nadbudowy i wymiany kubatury oraz zmiany przeznaczenia istniejących obiektów budowlanych, z zachowaniem warunków określonych w 12 ust. 2 pkt. 1 i 2 niniejszej uchwały, oraz z dopuszczeniem przekroczenia wskaźnika intensywności zabudowy i wskaźnika powierzchni zabudowanej w zakresie wynikającym ze stanu istniejącego
d) lokalizowanie funkcji usługowych związanych bezpośrednio z funkcją podstawową i wspomagające ją na powierzchni nie przekraczającej 15% całkowitej powierzchni terenu,
e) lokalizowanie funkcji sportowych i rekreacyjnych z włączeniem realizacji obiektów kubaturowych,
f) lokalizowanie urządzeń oczyszczających infrastruktury komunalnej nie wymagających stref ograniczonego użytkowania,
g) adaptacja istniejących obiektów z możliwością ich modernizacji i rozbudowy,
h) przeprowadzenia dojazdów do posesji,
i) umieszczanie tablic informacyjnych.

Odległości do:
- Koszęcin 12,5 km
- Częstochowa 37 km
- Myszków 52 km
- Tworóg 16 km
- Tarnowskie Góry 32 km
- Gliwice 46 km
- Bytom 44 km
- Katowice 73 km
- Opole 60 km
- Pyrzowice Port Lotniczy 50 km

Oferowana cena nieruchomości nie uwzględnia kosztów transakcji notarialnej oraz wynagrodzenia pośrednia.

Wynagrodzenie pośrednika pobierane od strony KUPUJĄCEJ ustalane jest indywidualnie w naszym biurze.

Wynagrodzenia pośrednika i ceny transakcyjnej nie negocjujemy przez telefon , maila czy smsa.

Przy sprzedaży wszystkich naszych nieruchomości zawsze współpracujemy z innymi pośrednikami i biurami nieruchomości na zasadach ogólnie przyjętych w branży.

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Dla Państwa wygody zapraszamy na firmową, żółtą stronę internetową naszego Biura BMC (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie znajdą Państwo komplet zdjęć, rzut/mapkę, filmy, zdjęcia panoramiczne 360 stopni, które umożliwiają rozejrzenie się po całej nieruchomości, dokładną lokalizację, opis miejscowości i okolicy z uwzględnieniem walorów historycznych i przyrodniczych.

Prosimy zapoznać się również z zakładką dla kupujących na naszej firmowej stronie (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie opisane są zasady i proces kupna w naszym Biurze.
Jest to dla nas bardzo istotne, aby ułatwić Państwu współpracę z Naszym biurem.

Z naszej strony www można ustawić bezpośrednią nawigacje satelitarną googole do wszystkich nieruchomości.

Pomimo oznaczenia dokładnej lokalizacji prosimy jednak mieć na uwadze, że przy ofertach domów, mieszkań i obiektów, nasi Klienci nie chcą być zaskakiwani niezapowiedzianymi wizytami.
W przypadku chęci obejrzenia nieruchomości zawsze prosimy o kontakt z naszym Biurem.

Kontakt z właścicielem dokonywany jest wyłącznie przez nasze Biuro Nieruchomości.