Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości    •    biuro@bmc24.pl    •    (34) 319-71-06    42-286 Koszęcin    •    (34) 500-02-10    42-700 Lubliniec
Lubliniec - Koszęcin Biuro Nieruchomości
Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości 
Nieruchomość: Działka sprzedaż  ID: 750  Kraj: Polska  Województwo: śląskie  Powiat: lubliniecki  Gmina: Lubliniec  Miejscowość: Lubliniec

Działka budowlana Lubliniec ulica Kochcicka 1266m2

Cena: 159 000 zł

Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka budowlana Lubliniec ulica Kochcicka 1266m21 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka budowlana Lubliniec ulica Kochcicka 1266m22 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka budowlana Lubliniec ulica Kochcicka 1266m23 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka budowlana Lubliniec ulica Kochcicka 1266m24 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka budowlana Lubliniec ulica Kochcicka 1266m25 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka budowlana Lubliniec ulica Kochcicka 1266m26 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka budowlana Lubliniec ulica Kochcicka 1266m27 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka budowlana Lubliniec ulica Kochcicka 1266m28 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka budowlana Lubliniec ulica Kochcicka 1266m29 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka budowlana Lubliniec ulica Kochcicka 1266m210 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka budowlana Lubliniec ulica Kochcicka 1266m211 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka budowlana Lubliniec ulica Kochcicka 1266m212 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka budowlana Lubliniec ulica Kochcicka 1266m213 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka budowlana Lubliniec ulica Kochcicka 1266m214 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka budowlana Lubliniec ulica Kochcicka 1266m215 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka budowlana Lubliniec ulica Kochcicka 1266m216 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka budowlana Lubliniec ulica Kochcicka 1266m217 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka budowlana Lubliniec ulica Kochcicka 1266m218 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka budowlana Lubliniec ulica Kochcicka 1266m219 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka budowlana Lubliniec ulica Kochcicka 1266m220 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka budowlana Lubliniec ulica Kochcicka 1266m221 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka budowlana Lubliniec ulica Kochcicka 1266m222 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka budowlana Lubliniec ulica Kochcicka 1266m223 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka budowlana Lubliniec ulica Kochcicka 1266m224 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka budowlana Lubliniec ulica Kochcicka 1266m225 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka budowlana Lubliniec ulica Kochcicka 1266m226 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka budowlana Lubliniec ulica Kochcicka 1266m227 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka budowlana Lubliniec ulica Kochcicka 1266m228
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka budowlana Lubliniec ulica Kochcicka 1266m21 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka budowlana Lubliniec ulica Kochcicka 1266m22 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka budowlana Lubliniec ulica Kochcicka 1266m23 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka budowlana Lubliniec ulica Kochcicka 1266m24 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka budowlana Lubliniec ulica Kochcicka 1266m25 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka budowlana Lubliniec ulica Kochcicka 1266m26
Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka budowlana Lubliniec ulica Kochcicka 1266m21 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka budowlana Lubliniec ulica Kochcicka 1266m22 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka budowlana Lubliniec ulica Kochcicka 1266m23 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka budowlana Lubliniec ulica Kochcicka 1266m24 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka budowlana Lubliniec ulica Kochcicka 1266m25 Nieruchomość Działka sprzedaż Lubliniec Działka budowlana Lubliniec ulica Kochcicka 1266m26


Działka

Cena 159 000 zł
Cena za m2 126 zł
Powierzchnia 1 266 m2
Szerokość 16 m
Długość 69 m
Typ działki rolno-budowlana
Typ działki komercyjnej budownictwo
jednorodzinne
Przeznaczenie budownictwo
jednorodzinne
Kształt nieregularny
Droga dojazdowa inna
Typ ulicy lokalna
Ogrodzenie brak
Forma własności własność

Media

Woda do 100m
Kanalizacja miejska
Prąd do 100m
Prąd siła jest

Opis ogólny

Na sprzedaż działka budowlano-rolna o całkowitej powierzchni 1266m2 w kształcie nieregularnym o wymiarach od strony drogi 45,5m x 5,5m x 69,5m x 9,5m x 16m x 40m

Obszar działki części budowlanej wynosi około 730m2 w wymiarze 16m x 9,5m x 28m x 22m x 40m

Obszar działki części rolnej wynosi około 530m2 w wymiarze 45,5m x 5,5m x 42m x 22m

Działka w miejscowym planie zagospodarowania oznaczona jako:

MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
R - tereny rolne (bez prawa zabudowy rolniczej)

1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN, w tym tereny zabudowy
jednorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych MNu, oznaczone na rysunku Planu
numerami wydzieleń i symbolami identyfikacyjnymi: MN i MNu, o przeznaczeniu:
1) podstawowym: tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z ogrodami oraz
niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,
2) uzupełniającym:
a) tereny usług,
b) tereny parków, w tym tereny skwerów z funkcją rekreacyjną,
c) tereny ciągów komunikacyjnych,
d) tereny parkingów,
2. Dla wymienionych w 5 ust. 1 terenów obowiązują następujące ustalenia ogólne:
1) nakazy:
a) zapewnienie miejsc do parkowania pojazdów, zgodnie z potrzebami wynikającymi
z przeznaczenia terenu, z prowadzonej działalności (min. 1 miejsce na 3 stanowiska pracy
lub 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych) oraz
z obsługi mieszkańców i obiektów (min 2 miejsca postojowe i garażowe łącznie na
1 działkę),
b) dachy nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwuspadowe lub
wielospadowe o nachyleniu połaci od 30o do 45o,
c) kalenice dachów równoległe lub prostopadłe do osi drogi, przy której położona jest
nieruchomość gruntowa lub działka gruntu dla zabudowy lub w układzie nawiązującym do
zabudowy zlokalizowanej na działkach sąsiednich.
d) pokrycie dachów dachówką bądź materiałem podobnym w kolorze ugru, brązu lub
czerwieni,
e) wysokość budynków mieszkalnych do 2 kondygnacji nadziemnych, łącznie z użytkowymi
poddaszami, nie przekraczająca 9 m,
f) wysokość budynków gospodarczych i garaży 1 kondygnacja nadziemna, nie
przekraczająca 3 m, a zabudowy usługowo-wytwórczej 1 kondygnacja nadziemna, nie
przekraczająca 4 m, z dopuszczeniem przekroczenia tej wysokości w przypadku realizacji
dachów stromych,
g) wysokość kondygnacji podziemnej do 1,2 m od poziomu terenu, w przypadku
przekroczenia tej wysokości, traktowanie takiego rozwiązania jako kondygnacji
nadziemnej budynku,
2) zakazy:
a) przekroczenie górnej granicy elementów stopnia wykorzystania działki budowlanej
w zabudowie projektowanej określonych w ustaleniach niniejszego planu,
b) lokalizowanie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska z wyjątkiem przedsięwzięć zgodnych
z przeznaczeniem podstawowym, uzupełniającym lub dopuszczalnym, przedsięwzięć
należących do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę i kanalizacji, a
także przedsięwzięć związanych z utrzymaniem porządku i czystości oraz zaopatrzeniem
w energię elektryczną i cieplną,
c) lokalizowanie obiektów o funkcji przemysłowej i uciążliwych obiektów usługowo
wytwórczych, w tym obiektów bez zabudowy (składowiska itp.), baz budowlanych, baz
transportowych, składów materiałów budowlanych, stacji propan-butan, warsztatów
samochodowych, stolarni itp.,
d) wprowadzanie nieoczyszczonych ścieków komunalnych i wód opadowych lub
roztopowych do wód lub do ziemi,
e) składowanie surowców, odpadów, opakowań, paliw i innych materiałów szkodliwych,
określonych na podstawie przepisów odrębnych, w ilości przekraczającej potrzeby własne
lub wykraczającej poza ramy prowadzonej działalności gospodarczej, a także
lokalizowanie punktów skupu złomu i metali kolorowych,
f) budowa ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych od strony ulic i terenów
publicznych,
g) przekraczanie w granicach działki budowlanej ilości 2 miejsc postojowych realizowanych,
jako garaże nadziemne w obiektach samodzielnych lub 3 miejsc postojowych,
realizowanych jako garaże wbudowane zajmujące max. 30% kubatury obiektu,
h) wykańczanie elewacji blachą lub sidingiem z wyjątkiem obiektów gospodarczych i garaży.
3) dopuszczenia:
a) utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością modernizacji, adaptacji, rozbudowy,
nadbudowy i wymiany kubatury oraz zmiany przeznaczenia istniejących obiektów
budowlanych, z zachowaniem warunków określonych w 5 ust. 2 pkt. 1 i 2 niniejszej
uchwały, oraz z dopuszczeniem przekroczenia wskaźnika intensywności zabudowy i
wskaźnika powierzchni zabudowanej w zakresie wynikającym ze stanu istniejącego,
b) podwyższenie budynku w przypadku modernizacji istniejącej zabudowy, obejmującej
zmianę konstrukcji dachu z płaskiego na dwuspadowy nie więcej niż do 12 m w
najwyższym punkcie kalenicy,
c) lokalizacja obiektów gospodarczych oraz garaży w granicach działki lub w odległości
mniejszej niż 3 m od tych granic, zgodnie z przepisami odrębnymi oraz przy zachowaniu
wyznaczonych w Planie linii zabudowy
d) lokalizacja budynków mieszkaniowych w granicach działki, przy zachowaniu
wyznaczonych w Planie linii zabudowy.

Odległości do:
- Koszęcin 12,5 km
- Częstochowa 37 km
- Myszków 52 km
- Tworóg 16 km
- Tarnowskie Góry 32 km
- Gliwice 46 km
- Bytom 44 km
- Katowice 73 km
- Opole 60 km
- Pyrzowice Port Lotniczy 50 km

Oferowana cena nieruchomości nie uwzględnia kosztów transakcji notarialnej oraz wynagrodzenia pośrednia.

Wynagrodzenie pośrednika pobierane od strony KUPUJĄCEJ ustalane jest indywidualnie w naszym biurze.

Wynagrodzenia pośrednika i ceny transakcyjnej nie negocjujemy przez telefon , maila czy smsa.

Przy sprzedaży wszystkich naszych nieruchomości zawsze współpracujemy z innymi pośrednikami i biurami nieruchomości na zasadach ogólnie przyjętych w branży.

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Dla Państwa wygody zapraszamy na firmową, żółtą stronę internetową naszego Biura BMC (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie znajdą Państwo komplet zdjęć, rzut/mapkę, filmy, zdjęcia panoramiczne 360 stopni, które umożliwiają rozejrzenie się po całej nieruchomości, dokładną lokalizację, opis miejscowości i okolicy z uwzględnieniem walorów historycznych i przyrodniczych.

Prosimy zapoznać się również z zakładką dla kupujących na naszej firmowej stronie (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie opisane są zasady i proces kupna w naszym Biurze.
Jest to dla nas bardzo istotne, aby ułatwić Państwu współpracę z Naszym biurem.

Z naszej strony www można ustawić bezpośrednią nawigacje satelitarną googole do wszystkich nieruchomości.

Pomimo oznaczenia dokładnej lokalizacji prosimy jednak mieć na uwadze, że przy ofertach domów, mieszkań i obiektów, nasi Klienci nie chcą być zaskakiwani niezapowiedzianymi wizytami.
W przypadku chęci obejrzenia nieruchomości zawsze prosimy o kontakt z naszym Biurem.

Kontakt z właścicielem dokonywany jest wyłącznie przez nasze Biuro Nieruchomości.

Liczniki wyświetleń oferty: całkowite: 400  ostatnie 30 dni: 10  ostatnie 7 dni: 2