Nieruchomość: Działka sprzedaż ID: 683 Kraj: Polska Województwo: śląskie Powiat: lubliniecki Gmina: Kochanowice Miejscowość: Kochanowice

Działka budowlana 886m2 - Kochanowice

OFERTA ARCHIWALNA, NIEAKTUALNA

Cena: 60 000 zł

Nieruchomość Działka sprzedaż Kochanowice Działka budowlana 886m2 - Kochanowice1 Nieruchomość Działka sprzedaż Kochanowice Działka budowlana 886m2 - Kochanowice2 Nieruchomość Działka sprzedaż Kochanowice Działka budowlana 886m2 - Kochanowice3 Nieruchomość Działka sprzedaż Kochanowice Działka budowlana 886m2 - Kochanowice4 Nieruchomość Działka sprzedaż Kochanowice Działka budowlana 886m2 - Kochanowice5 Nieruchomość Działka sprzedaż Kochanowice Działka budowlana 886m2 - Kochanowice6 Nieruchomość Działka sprzedaż Kochanowice Działka budowlana 886m2 - Kochanowice7 Nieruchomość Działka sprzedaż Kochanowice Działka budowlana 886m2 - Kochanowice8 Nieruchomość Działka sprzedaż Kochanowice Działka budowlana 886m2 - Kochanowice9 Nieruchomość Działka sprzedaż Kochanowice Działka budowlana 886m2 - Kochanowice10 Nieruchomość Działka sprzedaż Kochanowice Działka budowlana 886m2 - Kochanowice11 Nieruchomość Działka sprzedaż Kochanowice Działka budowlana 886m2 - Kochanowice12 Nieruchomość Działka sprzedaż Kochanowice Działka budowlana 886m2 - Kochanowice13 Nieruchomość Działka sprzedaż Kochanowice Działka budowlana 886m2 - Kochanowice14 Nieruchomość Działka sprzedaż Kochanowice Działka budowlana 886m2 - Kochanowice15 Nieruchomość Działka sprzedaż Kochanowice Działka budowlana 886m2 - Kochanowice16 Nieruchomość Działka sprzedaż Kochanowice Działka budowlana 886m2 - Kochanowice17 Nieruchomość Działka sprzedaż Kochanowice Działka budowlana 886m2 - Kochanowice18 Nieruchomość Działka sprzedaż Kochanowice Działka budowlana 886m2 - Kochanowice19 Nieruchomość Działka sprzedaż Kochanowice Działka budowlana 886m2 - Kochanowice20 Nieruchomość Działka sprzedaż Kochanowice Działka budowlana 886m2 - Kochanowice21 Nieruchomość Działka sprzedaż Kochanowice Działka budowlana 886m2 - Kochanowice22 Nieruchomość Działka sprzedaż Kochanowice Działka budowlana 886m2 - Kochanowice23 Nieruchomość Działka sprzedaż Kochanowice Działka budowlana 886m2 - Kochanowice24 Nieruchomość Działka sprzedaż Kochanowice Działka budowlana 886m2 - Kochanowice25 Nieruchomość Działka sprzedaż Kochanowice Działka budowlana 886m2 - Kochanowice26 Nieruchomość Działka sprzedaż Kochanowice Działka budowlana 886m2 - Kochanowice27
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Nieruchomość Działka sprzedaż Kochanowice Działka budowlana 886m2 - Kochanowice1 Nieruchomość Działka sprzedaż Kochanowice Działka budowlana 886m2 - Kochanowice2 Nieruchomość Działka sprzedaż Kochanowice Działka budowlana 886m2 - Kochanowice3 Nieruchomość Działka sprzedaż Kochanowice Działka budowlana 886m2 - Kochanowice4 Nieruchomość Działka sprzedaż Kochanowice Działka budowlana 886m2 - Kochanowice5
Nieruchomość Działka sprzedaż Kochanowice Działka budowlana 886m2 - Kochanowice1 Nieruchomość Działka sprzedaż Kochanowice Działka budowlana 886m2 - Kochanowice2 Nieruchomość Działka sprzedaż Kochanowice Działka budowlana 886m2 - Kochanowice3 Nieruchomość Działka sprzedaż Kochanowice Działka budowlana 886m2 - Kochanowice4 Nieruchomość Działka sprzedaż Kochanowice Działka budowlana 886m2 - Kochanowice5

Działka

Cena 60 000 zł
Cena za m2 68 zł
Powierzchnia 886 m2
Szerokość 28,7 m
Długość 30,2 m
Typ działki budowlana
Typ działki komercyjnej budownictwo
jednorodzinne
Przeznaczenie budownictwo
jednorodzinne
Kształt romb
Droga dojazdowa asfaltowa
Typ ulicy lokalna
Ogrodzenie brak
Forma własności własność

Media

Woda w drodze
Kanalizacja brak
Prąd do 100m
Prąd siła jest
Gaz brak

Dodatkowe zalety

Las jest

Opis ogólny

Na sprzedaż działka budowlana o powierzchni około 886 m2, w kształcie rombu o wymiarach szerokość od strony drogi 20m, x 48,5m x 21,5m x 40m, usytuowana w miejscowości Kochanowice przy ulicy Józefa Wieczorka.

Media: prąd i woda drodze, brak kanalizacji.
Planowana budowa kanalizacji przewidziana na rok 2021.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, działki oznaczone symbolem 4MN- tereny zabudowy mieszkaniowej.

Dodatkowo istnieje możliwość zakupu trzech działek w sąsiedztwie.

Poniżej główne ustalenia związane z MPZP:
1. Jeżeli ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej, na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN ustala się następujące wymogi:
1) Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa; dopuszcza się nieuciążliwą zabudowę usługową.
2) Dla nowoprojektowanej zabudowy minimalna powierzchnia działki budowlanej wynosi:
a) Dla budynków mieszkalnych wolnostojących 800m2.
b) Dla budynków mieszkalnych bliźniaczych 500 m2.
c) Dla zabudowy szeregowej 300m.
3) Zagospodarowanie powierzchni działki.
a) Powierzchnia zabudowy maksymalnie 40%.
b) intensywność zabudowy w granicach od 0,1 do 0,6.
c) Udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niż 35%.
4) Maksymalna całkowita wysokość budynków nie może przekraczać 10,0 m, lub 11,5 m w wypadku modernizacji budynku istniejącego polegającej na zmianie dachu płaskiego na dach o nachyleniu połaci nie mniejszym niż 30 ; maksymalna wysokość do okapu - 7,5 m,
5) Maksymalna całkowita wysokość zabudowy towarzyszącej (garaże, budynki gospodarcze, budynki inwentarskie) nie może przekraczać równocześnie jednej kondygnacji i 10,0 m. a pozostałych obiektów wysokości budynku mieszkalnego,
6) Należy stosować dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci 20o- 45o, z dopuszczeniem facjat i lukarn. W zabudowie zwartej oraz w sąsiedztwie obiektów zabytkowych pokrycie materiałami w kolorach naturalnych.
7) W przypadkach ścisłych luk budowlanych pomiędzy budynkami o płaskich dachach dopuszcza się możliwość zastosowania podobnych rozwiązań z wymogiem maksymalnego nawiązania do sąsiednich obiektów. Zestawienie elewacji frontowej z elewacjami sąsiadujących budynków, natomiast przy dobudowie w granicy do istniejącego budynku obowiązuje pełne dowiązanie do elewacji frontowej istniejącego obiektu.
8) Usytuowanie budynków winno być równoległe do istniejącego układu drogowego za wyjątkiem luk i uzupełnień ciągów istniejącej zabudowy skośnej.
9) Ustala się możliwość usytuowania zabudowy towarzyszącej w bocznej i tylnej granicy działki, niezależnie od jej szerokości, za budynkiem mieszkalnym,
10) Na działkach o szerokości mniejszej niż 13,0 m dopuszcza się lokalizację budynku na całej szerokości działki budowlanej (w obu granicach),
11) Nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowych obiektów od strony dróg istniejących zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych, chyba że na rysunku planu określono inaczej; odległości od projektowanych dróg i dojazdów minimum 5,0 m od linii rozgraniczającej.
12) Rozmieszczenie budynków, urządzeń i uzbrojenia na działce zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi.
13) Wymóg zabezpieczenia minimum dwóch miejsc postojowych/garażowych na terenie działki budowlanej.
14) W przypadku prowadzenia w budynku mieszkalnym działalności usługowej związanej z przyjmowaniem klientów wprowadza się wymóg dostępności kondygnacji usługowej przez osoby niepełnosprawne oraz realizacji dodatkowych miejsc postojowych w niezbędnej ilości, nie mniej jednak niż 2 stanowiska w obrębie działki, niezależnie od miejsc określonych w pkt. 13.
15) Działka musi posiadać dostęp do drogi publicznej, zgodnie z ustaleniami 11 pkt. 3-7.
16) Dla funkcji usługowej, realizowanej na terenach zabudowy mieszkaniowej, ustala się następujące wymogi:
a) Dopuszcza się wyłącznie lokalizację działalności nieuciążliwej dla otoczenia zgodnie z zapisami 3 pkt. 25.
b) Powierzchnia przeznaczona dla działalności usługowej nie może przekroczyć 50% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego.
c) Realizację usług dopuszcza się także w formie dobudowy, czy lokalizacji odrębnego parterowego pawilonu usługowego o powierzchni całkowitej do 100 m2 i wysokości jednej kondygnacji w granicach działki budowlanej.
d) Wymóg wydzielenia miejsc parkingowych w liczbie co najmniej określonej w 11 ust.8-9 i dostosowania wejść dla osób niepełnosprawnych.
17) Dla adaptowanej zabudowy zagrodowej zlokalizowanej na terenach zabudowy mieszkaniowej ustala się:
a) Możliwość rozbudowy i budowy nowych obiektów mieszkaniowych, z wymogami jak określono powyżej oraz zabudowy gospodarczej i inwentarskiej (z wyłączeniem hodowli bezściółkowej, fermowej hodowli drobiu i trzody chlewnej) o obsadzie do 5 DJP i wysokości do 8,0 m.
b) Budowa lub rozbudowa obiektów rolniczych nie może stwarzać uciążliwości dla sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej.
18) Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w granicach własności; nadmiar wód do rowów odwadniających lub kanalizacji deszczowej.
19) Odprowadzenie ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej a w przypadku jej braku do szczelnych, wybieralnych osadników lub do oczyszczalni przydomowych wg zasad określonych w 12.
20) W wypadku realizacji zabudowy na terenach zdrenowanych obowiązuje zabezpieczenie terenu na czas budowy oraz odtworzenia drenażu po zakończeniu budowy,.
21) W miejscach wskazanych na rysunku planu należy wydzielić działki dla stacji trafo 15/0,4 kV o wymiarach nie mniejszych niż 5x5 m z dostępem do drogi publicznej.

Odległości do:
- Lubliniec 7 km
- Częstochowa 29 km
- Myszków 55 km
- Tworóg 26 km
- Tarnowskie Góry 38 km
- Gliwice 53 km
- Bytom 51 km
- Katowice 69 km
- Opole 65 km
- Pyrzowice Port Lotniczy 52 km

Oferowana cena nieruchomości nie uwzględnia kosztów transakcji notarialnej oraz wynagrodzenia pośrednia.

Wynagrodzenie pośrednika pobierane od strony KUPUJĄCEJ ustalane jest indywidualnie w naszym biurze.

Wynagrodzenia pośrednika i ceny transakcyjnej nie negocjujemy przez telefon , maila czy smsa.

Przy sprzedaży wszystkich naszych nieruchomości zawsze współpracujemy z innymi pośrednikami i biurami nieruchomości na zasadach ogólnie przyjętych w branży.

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Dla Państwa wygody zapraszamy na firmową, żółtą stronę internetową naszego Biura BMC (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie znajdą Państwo komplet zdjęć, rzut/mapkę, filmy, zdjęcia panoramiczne 360 stopni, które umożliwiają rozejrzenie się po całej nieruchomości, dokładną lokalizację, opis miejscowości i okolicy z uwzględnieniem walorów historycznych i przyrodniczych.

Prosimy zapoznać się również z zakładką dla kupujących na naszej firmowej stronie (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie opisane są zasady i proces kupna w naszym Biurze.
Jest to dla nas bardzo istotne, aby ułatwić Państwu współpracę z Naszym biurem.

Z naszej strony www można ustawić bezpośrednią nawigacje satelitarną googole do wszystkich nieruchomości.

Pomimo oznaczenia dokładnej lokalizacji prosimy jednak mieć na uwadze, że przy ofertach domów, mieszkań i obiektów, nasi Klienci nie chcą być zaskakiwani niezapowiedzianymi wizytami.
W przypadku chęci obejrzenia nieruchomości zawsze prosimy o kontakt z naszym Biurem.

Kontakt z właścicielem dokonywany jest wyłącznie przez nasze Biuro Nieruchomości.