Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości    •    biuro@bmc24.pl    •    (34) 319-71-06    42-286 Koszęcin    •    (34) 500-02-10    42-700 Lubliniec
Lubliniec - Koszęcin Biuro Nieruchomości
Instagram Biuro Nieruchomości Youtube BMC Facebook BMC Nieruchomości 
Nieruchomość: Działka sprzedaż  ID: 676  Kraj: Polska  Województwo: śląskie  Powiat: lubliniecki  Gmina: Kochanowice  Miejscowość: Kochcice

Działka budowlana 1328m2 - Kochcice

Cena: 79 000 zł

Nieruchomość Działka sprzedaż Kochcice Działka budowlana 1328m2 - Kochcice1 Nieruchomość Działka sprzedaż Kochcice Działka budowlana 1328m2 - Kochcice2 Nieruchomość Działka sprzedaż Kochcice Działka budowlana 1328m2 - Kochcice3 Nieruchomość Działka sprzedaż Kochcice Działka budowlana 1328m2 - Kochcice4 Nieruchomość Działka sprzedaż Kochcice Działka budowlana 1328m2 - Kochcice5 Nieruchomość Działka sprzedaż Kochcice Działka budowlana 1328m2 - Kochcice6 Nieruchomość Działka sprzedaż Kochcice Działka budowlana 1328m2 - Kochcice7 Nieruchomość Działka sprzedaż Kochcice Działka budowlana 1328m2 - Kochcice8 Nieruchomość Działka sprzedaż Kochcice Działka budowlana 1328m2 - Kochcice9 Nieruchomość Działka sprzedaż Kochcice Działka budowlana 1328m2 - Kochcice10 Nieruchomość Działka sprzedaż Kochcice Działka budowlana 1328m2 - Kochcice11 Nieruchomość Działka sprzedaż Kochcice Działka budowlana 1328m2 - Kochcice12 Nieruchomość Działka sprzedaż Kochcice Działka budowlana 1328m2 - Kochcice13 Nieruchomość Działka sprzedaż Kochcice Działka budowlana 1328m2 - Kochcice14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Nieruchomość Działka sprzedaż Kochcice Działka budowlana 1328m2 - Kochcice1 Nieruchomość Działka sprzedaż Kochcice Działka budowlana 1328m2 - Kochcice2 Nieruchomość Działka sprzedaż Kochcice Działka budowlana 1328m2 - Kochcice3 Nieruchomość Działka sprzedaż Kochcice Działka budowlana 1328m2 - Kochcice4 Nieruchomość Działka sprzedaż Kochcice Działka budowlana 1328m2 - Kochcice5 Nieruchomość Działka sprzedaż Kochcice Działka budowlana 1328m2 - Kochcice6
Nieruchomość Działka sprzedaż Kochcice Działka budowlana 1328m2 - Kochcice1 Nieruchomość Działka sprzedaż Kochcice Działka budowlana 1328m2 - Kochcice2 Nieruchomość Działka sprzedaż Kochcice Działka budowlana 1328m2 - Kochcice3 Nieruchomość Działka sprzedaż Kochcice Działka budowlana 1328m2 - Kochcice4 Nieruchomość Działka sprzedaż Kochcice Działka budowlana 1328m2 - Kochcice5 Nieruchomość Działka sprzedaż Kochcice Działka budowlana 1328m2 - Kochcice6


Działka

Cena 79 000 zł
Cena za m2 59 zł
Powierzchnia 1 328 m2
Szerokość 31 m
Długość 33 m
Typ działki budowlana
Typ działki komercyjnej budownictwo
jednorodzinne
Przeznaczenie budownictwo
jednorodzinne
Kształt nieregularny
Droga dojazdowa asfaltowa
Typ ulicy lokalna
Ogrodzenie brak
Forma własności własność

Media

Woda w drodze
Kanalizacja miejska
Prąd powyżej 100m
Gaz brak

Opis ogólny

Na sprzedaż działka budowlana o pow. 1328m2, o nieregularnym kształcie w wymiarze szerokość 31m x 33m x 35m x 50m, usytuowana w miejscowości Kochcice przy ulicy Zielonej.

Media: prąd, woda i kanalizacja w drodze.

Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania: MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowej z usługami i usługowej.

Na sprzedaż też są dostępne sąsiednie działki

MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej i usług
Jeżeli ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej, dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej MN/U ustala się następujące wymogi:
1) Obowiązują ustalenia zawarte w/w ustępie 1 pkt.1 15 i pkt.18 21.
2) Dopuszcza się lokalizację usług na wyodrębnionych działkach budowlanych, o powierzchni nie mniejszej niż 300 m, z wyłączeniem obiektów uciążliwych w rozumieniu 3 pkt. 26.
3) Powierzchnia zabudowy obiektu usługowego do maks. 300 m2, wysokość do maks. 9,0 m.
4) Dla obiektów przekraczających 200 m2 powierzchni zabudowy dopuszcza się dachy płaskie.
5) Udział powierzchni biologicznie czynnej w granicach działek obiektów usługowych nie mniejszy niż 25%.
6) Wymaga się zapewnienia w granicach działki odpowiedniej liczby miejsc parkingowych.
7) Jeżeli zapis szczegółowy nie stanowi inaczej granicach zabudowy mieszkaniowej może być zrealizowana zabudowa rolnicza jak w ust. 1 pkt.17 z ograniczeniem ewentualnej obsady zwierząt hodowlanych do 10 DJP, z zakazem hodowli bezściółkowej, fermowej hodowli drobiu i trzody chlewnej, oraz wymogiem wprowadzenia zieleni izolacyjnej od strony sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej.

Parametry, wskaźniki i wymogi w kształtowaniu zabudowy oraz zagospodarowaniu terenu
1. Jeżeli ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej, na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN ustala się następujące wymogi:
1) Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa; dopuszcza się nieuciążliwą zabudowę usługową.
2) Dla nowoprojektowanej zabudowy minimalna powierzchnia działki budowlanej wynosi:
a) Dla budynków mieszkalnych wolnostojących 800m2.
b) Dla budynków mieszkalnych bliźniaczych 500 m2.
c) Dla zabudowy szeregowej 300m.
3) Zagospodarowanie powierzchni działki.
a) Powierzchnia zabudowy maksymalnie 40%.
b) intensywność zabudowy w granicach od 0,1 do 0,6.
c) Udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niż 35%.
4) Maksymalna całkowita wysokość budynków nie może przekraczać 10,0 m, lub 11,5 m w wypadku modernizacji budynku istniejącego polegającej na zmianie dachu płaskiego na dach o nachyleniu połaci nie mniejszym niż 30 ; maksymalna wysokość do okapu - 7,5 m,
5) Maksymalna całkowita wysokość zabudowy towarzyszącej (garaże, budynki gospodarcze, budynki inwentarskie) nie może przekraczać równocześnie jednej kondygnacji i 10,0 m. a pozostałych obiektów wysokości budynku mieszkalnego,
6) Należy stosować dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci 20o- 45o, z dopuszczeniem facjat i lukarn. W zabudowie zwartej oraz w sąsiedztwie obiektów zabytkowych pokrycie materiałami w kolorach naturalnych.
7) W przypadkach ścisłych luk budowlanych pomiędzy budynkami o płaskich dachach dopuszcza się możliwość zastosowania podobnych rozwiązań z wymogiem maksymalnego nawiązania do sąsiednich obiektów. Zestawienie elewacji frontowej z elewacjami sąsiadujących budynków, natomiast przy dobudowie w granicy do istniejącego budynku obowiązuje pełne dowiązanie do elewacji frontowej istniejącego obiektu.
8) Usytuowanie budynków winno być równoległe do istniejącego układu drogowego za wyjątkiem luk i uzupełnień ciągów istniejącej zabudowy skośnej.
9) Ustala się możliwość usytuowania zabudowy towarzyszącej w bocznej i tylnej granicy działki, niezależnie od jej szerokości, za budynkiem mieszkalnym,
10) Na działkach o szerokości mniejszej niż 13,0 m dopuszcza się lokalizację budynku na całej szerokości działki budowlanej (w obu granicach),
11) Nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowych obiektów od strony dróg istniejących zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych, chyba że na rysunku planu określono inaczej; odległości od projektowanych dróg i dojazdów minimum 5,0 m od linii rozgraniczającej.
12) Rozmieszczenie budynków, urządzeń i uzbrojenia na działce zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi.
13) Wymóg zabezpieczenia minimum dwóch miejsc postojowych/garażowych na terenie działki budowlanej.
14) W przypadku prowadzenia w budynku mieszkalnym działalności usługowej związanej z przyjmowaniem klientów wprowadza się wymóg dostępności kondygnacji usługowej przez osoby niepełnosprawne oraz realizacji dodatkowych miejsc postojowych w niezbędnej ilości, nie mniej jednak niż 2 stanowiska w obrębie działki, niezależnie od miejsc określonych w pkt. 13.
15) Działka musi posiadać dostęp do drogi publicznej, zgodnie z ustaleniami 11 pkt. 3-7.
18) Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w granicach własności; nadmiar wód do rowów odwadniających lub kanalizacji deszczowej.
19) Odprowadzenie ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej a w przypadku jej braku do szczelnych, wybieralnych osadników lub do oczyszczalni przydomowych wg zasad określonych w 12.
20) W wypadku realizacji zabudowy na terenach zdrenowanych obowiązuje zabezpieczenie terenu na czas budowy oraz odtworzenia drenażu po zakończeniu budowy,.
21) W miejscach wskazanych na rysunku planu należy wydzielić działki dla stacji trafo 15/0,4 kV o wymiarach nie mniejszych niż 5x5 m z dostępem do drogi publicznej.

Odległości do:
- Lubliniec 5 km
- Częstochowa 35 km
- Myszków 55 km
- Tworóg 25 km
- Tarnowskie Góry 40 km
- Gliwice 55 km
- Bytom 56 km
- Katowice 69 km
- Opole 65 km
- Pyrzowice Port Lotniczy 52 km

Oferowana cena nieruchomości nie uwzględnia kosztów transakcji notarialnej oraz wynagrodzenia pośrednia.

Wynagrodzenie pośrednika pobierane od strony KUPUJĄCEJ w naszym biurze wynosi 3,69% ceny zakupu, jednak nie mniej niż 3000 zł brutto.

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Dla Państwa wygody zapraszamy na firmową, żółtą stronę internetową naszego Biura BMC (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie znajdą Państwo komplet zdjęć, rzut/mapkę, filmy, zdjęcia panoramiczne 360 stopni, które umożliwiają rozejrzenie się po całej nieruchomości, dokładną lokalizację, opis miejscowości i okolicy z uwzględnieniem walorów historycznych i przyrodniczych.

Prosimy zapoznać się również z zakładką dla kupujących na naszej firmowej stronie (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie opisane są zasady i proces kupna w naszym Biurze.
Jest to dla nas bardzo istotne, aby ułatwić Państwu współpracę z Naszym biurem.

Z naszej strony www można ustawić bezpośrednią nawigacje satelitarną googole do wszystkich nieruchomości.

Pomimo oznaczenia dokładnej lokalizacji prosimy jednak mieć na uwadze, że przy ofertach domów, mieszkań i obiektów, nasi Klienci nie chcą być zaskakiwani niezapowiedzianymi wizytami.
W przypadku chęci obejrzenia nieruchomości zawsze prosimy o kontakt z naszym Biurem.

Kontakt z właścicielem dokonywany jest wyłącznie przez nasze Biuro Nieruchomości.

Liczniki wyświetleń oferty: całkowite: 112  ostatnie 30 dni: 4  ostatnie 7 dni: 1